Artikel: [code] PWM Via Hardware Interrupt 8 Kanalen

Hierbij post ik een voorbeeld voor software PWM in interrupt 8 kanalen in 255 stappen , daar ik zie dat
er toch nogal problemen zijn met hardware PWM.
Voordeel software PWM : ge moet in programma geen rekening houden of leds branden of niet (worden aangestuurd met variabele ‘led0 – led7’)+ meerdere kanalen
Nadeel : Maar 255 Stappen

'****************************************************************
'* Name : Gijsbrechts Danny *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 20/12/2008 *
'* Version : 1.5 *
'* Notes : *
'* : PMW 8 kanalen interrupt gestuurd 255 stappen *
'* : kanaal 1 = led0 ,kanaal2 = led1, ... kanaal8 = led7*
'* : Leds hangen op Poort b *
'* : Subroutine Loop is voorbeeld , dus ledhelderheid *
'* : aansturen via variabele le0 - led7 (niet poortb *
'*****************************************************************

Device 16F628A ' device name
XTAL = 20 ' and clock frequency used
TRISB = $00

Symbol T0IE = INTCON.5 ' TMR0 Overflow Interrupt Enable
Symbol T0IF = INTCON.2 ' TMR0 Overflow Interrupt Flag
Symbol GIE = INTCON.7 ' Global Interrupt Enable
Symbol T0CS = OPTION_REG.5 ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4)
Symbol ledpoort = PORTB

' Initiate the interrupt
OPTION_REG = %00000001
GIE = 0 ' Turn off global interrupts
T0CS = 0 ' Assign TMR0 clock to internal source
TMR0 = 200 ' Clear TMR0 initially
T0IE = 1 ' Enable TMR0 overflow interrupt
GIE = 1 ' Enable global interrupts

Dim Value As Byte
Dim Result As Byte
Dim pwmteller As Byte
Dim led0 As Byte ' Helderheid elk RGB kanaal ( 8 kanalen
Dim led1 As Byte
Dim led2 As Byte
Dim led3 As Byte
Dim led4 As Byte
Dim led5 As Byte
Dim led6 As Byte
Dim led7 As Byte
Dim poortb As Byte
Dim teller As Byte
Dim r As Byte
Dim b As Byte
Dim g As Byte
Dim blauw As Byte
Dim s As Byte

On_Interrupt GoTo scan

led0 = 0
led1 = 0
led2 = 0
led3 = 0
led4 = 0
led5 = 0
led6 = 0
led7 = 0

GoTo loop

; ********************* interrupt pwmcyclus ***************************
scan:
TMR0 = 200
ASM

incf pwmteller,f ; verhoog pwmteller (helderheidsteller)
movf pwmteller,w
xorlw 255 ; plaats hier aantal helderheidsstappen (16...255)
bnz leds

clrf pwmteller ; reset pwmteller(
movlw 255
movwf poortb ; alle leds aan zetten (begin nieuwe cyclus van 32)


leds:
nop
nop
movf pwmteller,W ; haal huidige pwmcyclus [helderheisstap 16..255]
xorwf led0,W ; led(0) zelfde als pwmcyclus
skpnz ; nee, volgende instructie
bcf poortb,0 ; ja, led(0) uit

movf pwmteller,W
xorwf led1,W
skpnz
bcf poortb,1

movf pwmteller,W
xorwf led2,W
skpnz
bcf poortb,2

movf pwmteller,W
xorwf led3,W
skpnz
bcf poortb,3

movf pwmteller,W
xorwf led4,W
skpnz
bcf poortb,4

movf pwmteller,W
xorwf led5,W
skpnz
bcf poortb,5

movf pwmteller,W
xorwf led6,W
skpnz
bcf poortb,6

movf pwmteller,W
xorwf led7,W
skpnz
bcf poortb,7


movf poortb,W
movwf ledpoort ; update leds

;clear interrupt,return van interrrupt


ENDASM

T0IF = 0 ' Clear the TMR0 overflow flag

Context Restore ' Restore the registers and exit the interrupt

;******************** dimcyclus **********************************************
loop:
For g = 0 To 255 step1 ;groen aan

Repeat
Until pwmteller = 254
led0 = g
led3 = g^255
DelayUS 500 ;vertraging
Next g

For r = 0 To 255 Step 1 ; rood aan
Repeat
Until pwmteller = 254
led1 = r
led4 = r
DelayUS 500
Next r

For g = 255 To 0 Step -1 ; groen uit
Repeat
Until pwmteller = 254
led0 = g
led3 = g^255

DelayUS 500
Next g

For b = 0 To 255 step1 ;blauw aan
Repeat
Until pwmteller = 254
led2 = b
led5 = b^255
DelayUS 500
Next b

For r = 255 To 0 Step -1 ; rood uit
Repeat
Until pwmteller = 254
led1 = r
led4 = r^255
DelayUS 500
Next r

For g = 0 To 255 step1 ;groen aan

Repeat
Until pwmteller = 254
led0 = g
led3 = g^255
DelayUS 500
Next g

For r = 0 To 255 Step 1 ; rood aan
Repeat
Until pwmteller = 254
led1 = r
led4 = r^255
DelayUS 500

Next r

For b = 255 To 0 Step -1 ; blauw uit
Repeat
Until pwmteller = 254
led2 = b
led5 = b^255

DelayUS 500
Next bFor r = 255 To 0 Step -1 ; rood uit
Repeat
Until pwmteller = 254
led1 = r
led4 = r^255
DelayUS 500
Next r

GoSub flikker ; effekten
GoSub looplichtlinks
GoSub flikker
GoSub looplichtrechts
GoSub effekt1
led0=0
led1=0
led2=0
led3=0
led4=0
led5=0
GoTo loop

;******************* looplicht links *************************
looplichtlinks:

For s = 1 To 20
led0 = 255
led3 = 255
led2=0
led5=0
DelayMS 30
led0 = 0
led3 = 0
led1 = 255
led4 =255
DelayMS 30
led1=0
led4=0
led2=255
led5=255
DelayMS 30
Next s
Return
; **************** looplicht rechts *************************
looplichtrechts:
For s = 1 To 20
led4 = 255
led1 = 255
led2=0
led5=0
DelayMS 30
led4 = 0
led1 = 0
led3 = 255
led0 =255
DelayMS 30
led3=0
led0=0
led5=255
led2=255
DelayMS 30
Next s
Return
; ******************* flikkeren *************************
flikker:
For s = 1 To 20
led1 = 255
led2 =led1
led3=led1
led4=led1
led5=led1
led0=led1
DelayMS 20
led1 = 0
led2 =led1
led3=led1
led4=led1
led5=led1
led0=led1
DelayMS 20
Next s
Return
; ************************** effekt 1 ********************
effekt1:
led4 =0
led1=0
For s = 1 To 30
led0 = 255
led3 = 255
led2=0
led5=0
DelayMS 50
led0 = 0
led3 = 0
led2 = 255
led5 =255
DelayMS 50
Next s
Return

Ingestuurd door: dannymyron

Een reactie achterlaten

Your email address will not be published.